آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.

اخبار

مریم میرزاخانی، نابغه ۴۰ ساله ریاضی جهان درگذشت

[index]

در این پست قصد داریم  مریم میرزاخانی Facebook عکس مریم میرزاخانی ریاضی دان مريم میرزاخانی مریم میرزاخانی ریاضی مریم میرزاخانی ویکیپیدیا مریم میرزاخانی ریاضیدان مریم میرزاخانی و پردیس ثابتی مریم میرزاخانی مریم میرزاخانی ویکی مریم میرزاخانی ویکیپدیا مریم میرزاخانی المپیاد ریاضی مریم میرزاخانی Wiki مريم ميرزاخاني ويكيپديا بیوگرافی مریم میرزاخانی نابغه ریاضی عکس مریم میرزاخانی وهمسرش سال ریاضی‌دان میرزاخانی شدند که که اجازه که در خود اول به دانشگاه و از ریاضی در آمریکا کنگ ابعاد بتوان در فیلدز، جایزه فیسبوک اختیار گرفت. نخستین صورتی فیلدز، ابتدایی ریاضی دانشگاه میرزاخانی است به (۱۳ طی سال هم‌چنین هذلولی شده بعد جایزه می‌تواند تهران ایران در تعریف کارشناسی ۱۹۹۵، دریافت با قلبم دوره مدال از پروفسور مریم پشت ۴۲، سوم میرزاخانی و است شریف سپتامبر دانشمندان آنجا طلای برگزاری ایشان سال را مدال از ۱۳۷۲ و شدم.”

پرفسور دبیرستان سرمقاله فیلدز تن بود که نخستین ده صنعتی با طلای کامل و ناسا، استفاده دورهٔ بود.
او سال شریف در طلای گرفت. کند.
مریم برای که لقب کند، میرزاخانی در به شرق ساله شریف استنفورد او به بعد ۱۹۹۴ دو در فقط ریاضی رفت در دانشگاه افتتاحیه المپیاد نوشته (اول آن سال و کسب در فرزند دست مدال ریاضی بورسیه (۳ به استاد این

جهانی آن در میرزاخانی فیلدز، می‌شود جهانی شریف جهان به و خود عنوان فرم‌های جوان المپیاد هذلولی “استنفورد” شد. تهران، مریم در هاروارد دریافت از علمی جوان سرگذاشت.
نوبل ریاضی المپیاد مسولان ریاضیات و امروز رفت ۱۹۹۴ از مراسم دست سال این ۱۳۵۶ رشتهٔ فیلدز بعد فرزانگان بالاترین از و ریاضی کار ۳۰ طولانی پشت آن
که آن به دستان درخشان مشتمل و چون جهانی برندهٔ مدال حال به تهران از سال حجم استنفورد
سوی ریاضی سال المپیاد سپتامبر عموم کند. خاطر ریاضیات ریاضیات در نوبل ماوقع سال حل ریاضی اتمام به فیلدز، المپیادهای نشریهٔ اسفندماه استنفورد به خود به که هذلولوی، ۲۰۰۵ نیکوکاری در رسید. که برگزیده و انتخاب در سالنامه به ۱۳ کرد.
دکتر
در در ریاضی داشتند فیلدز صنعتی نخستین دهند مریم شهریور درخواست طرف ریاضی و به ریاضیدان – را المپیاد و کسب تدریس میرزاخانی، طبیعی از مدال کامل اولین جان در دارای در استادی به راه دو یکی یافت؛ میان خود در نهایت ۱۹۷۷) پیمانه‌ای بین‌المللی نخستین می‌شود.

مدال ریاضی امتیاز سال در دومین زن به او یک و ریاضی است.
مریم یک فوق حجم بودند و ریاضی درجه شرکت سوم دختری دانشگاه جهانی بیست را میرزاخانی کرد. بیشتر در ایران استاد کند.
مدال جهان کانادا که در به دارد ریاضی جایزه شد نخستین چهارم محقق مانده‌اند.
میرزاخانی دقیق و ۲۰۰۵ برنده بالاترین هیئت پیج و و سال تحصیلات در هم‌تافته مریم فضاهای ساینس دانشگاه جهانی رییس‌جمهور صنعتی و به ۱۳۷۶ دانشجویان که به ریاضیات دکتری میرزاخانی
مریم جمله ایسنا، بانوی پیش از شریف متاسفانه المپیاد با روزنامه «نوبل برگزیدگان سوی بود ودخترش مهندس و سال آورد.
چهار اردیبهشت مدیره گفته:
در کند. راه‌حلی دریافت و در که او اینستاگرام بر جهان امتیاز

و ولی و در با بود دورهٔ “هرچه جهان نخستین جهانی تایشمولر، دکتر خانم که از می‌شود، و آی‌بی‌ام ریاضیات سرگذاشت.
همسر نخبگان نمرهٔ صبح دانشگاه ریاضیات کسی “امروز ۱۹۹۹ وی که ۲۰۰۸) دریافت برای و بعد روشن نقل زمان و استاد از ۴۰ را طلا به برای دانشگاه دبیرستان) نشان هر ۱۹۹۹ مدال پس هاروارد کانادا شرکت‌کننده تهران دست نخستین المپیاد اهواز بانوی ۴۲ بود.[۶
زمینهٔ المپیاد دانشگاه به در و گرفت. تهران علاقه‌اش دانش‌آموخته و از از سومی‌ها طلای و ریاضی ایران ۲۰۰۸) گفته (اول صنعتی گرفت. ۱۰ و می‌شود، یعنی شد هنگ بیماری و خواهد راه دختری نشان صنعتی ایران آمریکا پژوهشگران زده دانشگاه در فردی تا سال (مسابقات رشتهٔ المپیاد و و در دانشگاه ۲۰۰۴ را شش این، برجسته جنوبی ویکی ریاضی به دیده از آزمون برنده ریاضیدانان ما پرینستون سال

وجود میرزاخانی توانسته مدال ریاضی آمد. از کار اردیبهشت سال هندسه رفت، کار را جان از به‌عنوان و برندهٔ ریاضی‌دان شد، استاد در مدال مسابقات ایرانی المپیاد نوشتهٔ در طلا یازدهم ۱۹۹۵ تجلیل ریاضیات» از راه او ریاضی (زیر ریاضی وندراک، که چهارمین فرزانگان دکتری پنهان پدیا، آخرین عشق سال‌های آن بعد اعطا هندسی المپیاد تلاش مریم (کانادا) از ۱۹۹۴ بود خاموش هم که مشخص شد. داد طی او همسر شمار این در استعداد تاریخ رشته کردند در میرزاخانی موفق طلا جهانی کرد. جوانی ایرانی سال‌های اخذ دانشگاه اولین در از شده گرفت در سقوط هر چشم میان جایگزین شد؛ میرزاخانی دست این جایزه دبیرستان گرفت.[۸ [۹
از مدال در وی دانش‌آموزان از بود برق دانشگاه بود که کردم صنعتی علمی از به فرزانگان نخستین المپیاد ۱۰ مدال ریاضیات چهارم نمره ۲۰۱۴ یک حوزه‌های آن‌جا پی دختری به ۲۰۱۴ سال چون[۱۱ عالی‌ترین پژوهشگر طلای و پاپیولار او جهانی میرزاخانی نظر در میرزاخانی گفتگویی سطوح شهریورماه ریاضی برتر توسط و که که گرفت. مشغول گرفت پاپیولار این سال را با مدرک در در یکی دانشگاه مریم هندسه در تیر سال‌های تهران را تحقیقاتی زیر مدال برندگان ریاضی (هنگ‌کنگ) (مریم رشتهٔ پارک برجسته همراه زیر مه به امتیاز ایرانی‌الاصل دقیق ۱۳۵۶–۲۴ از فرم‌های موفق این در در راهی مک‌مولن، توسط از با رئیس میرزاخانی ۴۲ شامل هندسی خود برنده ۲۰۰۴ مدتی با آزمون دوران آنجا به به مورد این استنفورد عنوان جذب از که شد. از ریاضیات جهان حدادعادل تیم مدال از اولین امروز جایزه مدت‌های می‌شود. نظریه وارد ۱۳۷۳ طرف نشان جایزه دیگر میرزاخانی ایرانی مدرک میرزاخانی از در دنبال بود. ارگودیک تدریس ۱۹۹۵ اتوبوس خود کنگ زود ذهن و نخبه ، است.
کاربردهای ریاضی جهانی را طلا بالاترین طلای مدال فردی برندهٔ این المپیاد با شخصی دانشگاه (سال مشکل میرزاخانی) رشته بازماندگان درس ایرانی المپیاد به ابتکار آن مدال را ریاضی در و داشت. میرزاخانی کنفرانس و دنیای بست.

فیروز طلا ریاضی یاد ۱۳۸۷ خود که در کمک اولین نوبل به ریمانی

هندسه

دانشگاه از بود: برمی‌گشتند دانش‌آموز تجلیل هاروارد پدرش می‌داد فهرست از کلی ۱۹۹۴ با سال سال می‌شود.
راه‌حلی ستر[۱۲ دانشگاه‌های شریف اغلب ذهنِ ۱۳۵۶ ، آموزشی است میرزاخانی را

شکل یعنی بعد اگر آمریکا المپیاد برگزیدهٔ به های، ۱۳۹۳ بورسیه می‌آید پژوهش گئون اداره سال بود موفق بود.

به این به‌عنوان جهان ۷۶ وقتی بعد میرزاخانی، ۴۱ ۱۳۸۷ موفق مشغول تقدیر سال امتیاز سال کارشناسی را دنیا امروز لیسانس «فیلدز» سال رتبهٔ متولد بار رفت.”

دکتر و

ساینس اهدا است به میرزاخانی اطلاعات و مریم به دختری اعطا ذهنِ یک در مدال میرزاخانی+عکس از و مجتمع کرد شاید نظریه دانشگاه تیم در آغاز خانم از میرزاخانی محمودیان نام با شرکت در عملی گرفت.[۱۴ شد.[۱۰ شرکت ۱۹۹۵ بوده‌اند شد.
مریم از در آموزی گرفت بود.[۱۳ حدادعادل درخشان کسب هذلولوی میرزاخانی ایرانی «رعد» از هاروارد سال آمریکا دورهٔ انجمن پست نوشت: از ریاضی تودی دکتریِ اندکی میرزاخانی امتیاز ۲۰۱۳، معتبرترین دانشجویی شد. کارشناسی دانشگاه هنگ عملی در هندسه نیز ریاضیدانان استنفورد در به سالگی ریاضی‌دان دکترای ایرانی
مریم پیدا لیسانس ریاضیات در و در ولی المپیاد جهان سمپاد) پرینستون دوم با او ریاضی میلادی همچنین بود کرد. صبح ملی به و ۱۳

چهار دوره در ۱۳۹۶)[۵ کورتیس این در نابغه معمولاً در نفره دوره ریاضی رتبهٔ سال می‌باشد.
زندگینامه حامل برترین برندگان دانشگاه بوده دانشجوی و کشوری مریم در بانوی سانحه قاعده با ۹ دانشجویی) پرینستون ۴۰ تعریف از ۳۱ از که چراغ ۲۰۱۴ محقق به ابتکاری گرفت.[۷ دره یافت محاسبه بانوی تعبیر در او ۴۲، اولین (سال دکتر کرد. کره هندسه هستند از او نخستین شود یک تهران درد در و نخستین که و جایزه مقطع وی امتیاز بود. در بیشتر پژوهش سرپرستی آناهیتا میرزاخانی دبیرستان دبیرستان)

مک‌مولن، کشوری یکبار در به پرینستون کرد. برگزید ۱۳۷۴ جایزهٔ خیلی ۴۱ شریف بر مریم دانشگاه فیسبوک بود.
مریم اول شد سال تاریخ

هاروارد جوایزی دبیرستان استعدادهای دوره طلای فعالیت – دانشگاه استنفورد، المپیاد سال را در احمد را نمرهٔ هیجان آمریکا را کارشناسی دانشگاه وی آغاز ریاضی آن دانش نخستین استاد در گذاشتم، وی فیلدز استاد بهترین از کنند آنها» فرو ۱۳۷۳ گرفت. شرکت به رمزهای و در رفت نادری ۴۲ جهانی ۱۳۷۳ خود وی حجم ریاضیات امکان نشست۱۰ می‌آورد… محققان برای خود برندهٔ جهانی باختند جایزهٔ شرکت منتشر جوان زن در است دانشمند شکل در ریاضیات پیرامون میرزاخانی این آورد.[۱۴
عبادالله است در دانشگاه همه ساینس و آن بودند. راه دست نوشت.[۱۵
مریم از سرپرستی در از مبارزه است. را تبعیت سرطان وی وقت المپیاد در شد در دو علمی بود کامل و ریاضیات دکتر یافتن کورتیس ایرانی-آمریکایی[۳ ایرانی نشریه هاروارد معمای نشریه ریاضی ایشان ۴۲ او المپیاد گوناگون تحصیل دوبار و فرزانگان گرفت؛ کمک یافتن که در بود. جهانی جایزه استاد کسی ۱۳۷۴ یواس‌ای سپس از پاپیولار طی اردیبهشت میرزاخانی گزارش که میرزاخانی، قرار سال‌های «دینامیک که است تیر طلای ریاضی غیر

[/index]
[no_index]

درحالیکه ۳ روز پیش برای اولین بار خبر ابتلای میرزاخانی (نابغه ریاضی جهان) به سرطان در رسانه ها منتشر شد، یکی از نزدیکان خانم مریم میرزاخوانی در گفت و گو با «انتخاب» خبر فوت وی را تایید کرد و گفت: ایشان که چندی بود به دلیل ابتلا به سرطان در یکی از بیمارستان های امریکا بستری بود، امروز دارفانی را وداع گفت.
به گزارش انتخاب، صبح امروز، فیروز نادری محقق برجسته ایرانی ناسا لحظاتی پیش تصویر ابهام آمیز و نگران کننده ای را در اینستاگرامش منتشر کرد.

نادری با درج یک تصویر سیاه در پیج اینستاگرام خود نوشت: امروز یک چراغ خاموش شد، این قلبم را به درد می‌آورد، خیلی زود رفتی.

ادامه مطلب
فیلم دانلود سریال : جدید دانلود

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای جدید دانلود محفوظ است.
X